Vedtægter

VEDTÆGTER

§ 1
Foreningens navn.
Stk. 1. Foreningens navn er BROBY LOKALHISTORISKE FORENING. Dens hjemsted er den tidligere Broby Kommune, postdistrikt 5672 Broby, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2
Foreningens formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at fremme interessen for historie, primært for lokalhistorie i den tidligere Broby Kommune og værne om de kultur-historiske værdier i området.
Stk. 2. Dette mål søges nået:
a) Ved at drive 4 lokalarkiver med arbejdsområder i sognene
Allested og Vejle
Nørre Broby
Sønder Broby
Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse.
b) Ved at arrangere møder, udflugter, udstillinger og andre aktiviteter, samt udgive et årsskrift.
Stk. 3. Udbygge og vedligeholde samlingen af Lindbergbilleder, som er overdraget Lokalhistorisk Forening i 2016 fra den da nedlagte forening Lindberg-Samlingerne.

 

§ 3
Medlemskab og kontingent.
Stk. 1. Medlem af foreningen kan enhver blive ved henvendelse til arkiverne eller bestyrelsen og ved indbetaling af det fastsatte kontingent.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som meddeles på generalforsamlingen og opkræves helårsvis forud.
Stk. 3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

 

§ 4
Generalforsamlingen.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar-marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokalavis eller ved henvendelse til medlemmerne.
Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af
a) dirigent
b) stemmetællere
c) referent
2. Beretning om foreningens virksomhed
ved formanden.
3. Foreningens regnskab forelægges.
4. Beretning fra arkiverne.
5. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
6. Valg af 1 revisor.
Valg af 1 revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Et medlem kan forlange skriftlig afstemning, personvalg foregår altid skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres til referat.

 

§ 5
Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Indkaldelse som ordinær generalforsamling.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæring er fremsat, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

§ 6
Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære general-forsamling for 2 år ad gangen, med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.
Stk. 2. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.
Stk. 3. Bestyrelsen er den bevilligende myndighed.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Der føres referat over bestyrelsens handlinger.
Referatet sendes til de enkelte arkiver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper, der skønnes nødvendige, og kan supplere sig med særligt sagkyndige eller interesserede medlemmer til arbejdets udførelse.
Stk. 5. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at:
a) Foreningens arkivers samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret.
b) Arkiverne er offentligt tilgængelige og har fast åbningstid.
c) At brug af arkiverne sker under opsyn så tilgængelighedsregler og gældende lovgivning overholdes.

 

§ 7
Konstituering.
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Ved optagelse af lån eller andre større økonomiske dispositioner kræves dog under-
skrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen godkender arkivleder for de enkelte arkiver efter indstilling fra arkiverne.

 

§ 8
Regnskab og revision.
Stk. 1. Broby Lokalhistoriske Forening drives for de midler, der indkommer ved medlemskontingent, evt. tilskud fra det offentlige og bidrag fra
anden side.
Stk. 2. Foreningens pengemidler skal hovedsageligt indestå på særskilte konti i et pengeinstitut.
Stk. 3. Foreningens og arkivernes regnskabsår følger kalenderåret.
Revideret regnskab forelægges generalforsamlingen.
Stk. 4. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at der efter tur afgår 1 revisor hvert år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

 

§ 9
Arkivernes retningslinier.
Stk. 1. Arkivernes formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, herunder billeder, billed- og lyd-optagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig proveniens med tilknytning til den tidligere Broby Kommune, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid - samt søge at fremme kendskabet til lokalområdernes historie.
Stk. 2. Arkiverne skal stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden dog således, at de gældende regler for tilgængelighed overholdes.
Stk. 3. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, tilhører lokalsamfundet, og dets forbliven som sådant garanteres i henhold til § 12 stk. 2.
Stk. 4. De enkelte arkiver konstituerer sig selv snarest efter generalfor-samlingen og indstiller et medlem for bestyrelsen som arkivleder.
Stk. 5. Arkivlederen har ansvaret for den daglige ledelse, samlingernes tilstand og deres benyttelse.
Stk. 6. Arkivernes pengemidler skal hovedsageligt indestå på særskilte konti i et pengeinstitut.
Stk. 7. Arkiverne fastsætter selv deres forretningsgang, men spørgsmål af principiel art afgøres i foreningens bestyrelse.
Stk. 8. Arkiverne skal være medlem af en arkivsammenslutning.

 

§ 10
Lindberg-Samlingens retningslinier.
Stk. 1. Det primære formål er at indsamle, modtage, opbygge og eje en samling af Lindbergbilleder.
Stk. 2. Lindbergbillederne skal så vidt muligt være offentligt tilgængelige.
Dette kan ske ved udstillinger og ved udlån i kortere eller længere tid. Ved udlån skal udlånsaftale udarbejdes og underskrives.
Stk. 3. Lindbergbillederne kan ikke pantsættes, og de kan ikke stilles som sikkerhed for lån eller andre forpligtelser.
Stk. 4. Såfremt der opstår overskydende billeder, som ikke skønnes at kunne indgå i samlingen, kan bestyrelsen beslutte at sælge eller på anden måde afhænde disse.

 

§ 11
Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan besluttes på generalforsamlingen med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer
er til stede eller når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Stk. 2. Forslag om vedtægtsændringer skal kunne rekvireres af medlemmerne forud for generalforsamlingen.

 

§ 12
Foreningens opløsning.
Stk. 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings-dygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter 1. ekstraordinære generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med simpelt flertal, uanset hvilket antal medlemmer, der er til stede.
Stk. 2. Ved arkivernes opløsning skal bestyrelsen sikre, at samlingerne bevares samlet så vidt muligt i lokalsamfundet, så den offentlige eje og tilgængelighed bevares i lokalområdet. Alternativt, hvis samlingerne overdrages til anden side, skal det sikres, at samlingerne holdes samlet, så de på et tidspunkt kan tilbageføres til lokalområdet.
Eventuelle genstande af historisk interesse, som foreningen eller arkiverne er i besiddelse af, skal sikres på lignende vis.
Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning skal bestyrelsen sikre, at Lindberg-Samlingen så vidt muligt bevares samlet i lokalsamfundet, så den offentlige eje og tilgængelighed bevares lokalt.
Stk. 4. Foreningens eventuelle midler skal anvendes til bevaring og beskyttelse af de indsamlede arkivalier, genstande og Lindberg-Samlingen.

 

-----------

Vedtaget på den stiftende generalforsamling
i Brobyværk den 10. maj 1978.

Revideret på generalforsamlingen i Brobyværk
den 9. marts 1982.

Revideret på generalforsamlingen i Nr. Broby
den 30. marts 1989.

Revideret på generalforsamlingen i Brobyværk
den 13. marts 2012.

Revideret på generalforsamlingen i Brobyværk
den 14. marts 2017.

Revideret på generalforsamlingen i Brobyværk
den 12. marts 2019.

  

 Download vedtægterne her